دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

سبد درسی رشته امور اداری

جهت اطلاع و استفاده همکاران و هنرآموزان گرامی فایل سبد درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تقدیم حضور می گردد.

/serveFile?code=59f6ca924f3821caf39fca1634402873