دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

استانداردها و منابع آموزشی

استانداردهای آموزشی

  • پایه دهم :
  • کاربر رایانه کد استاندارد ۱-۰۰۰-۰۱۳-۰۵۳-۲-۷۳۲۱ – مجموع ۳۰۰ ساعت – ۹ ساعت در هفته
  • مسئول دفتر کد استاندارد ۲-۰۰۰-۰۰۱-۰۴۳-۲-۴۱۱۰ – مجموع ۳۰۰ ساعت – ۹ ساعت در هفته
  • مسئول سفارشات کد استاندارد ۱-۰۰۰-۰۰۷-۰۴۵-۳-۳۳۲۳ – مجموع ۱۶ ساعت – ۵ ساعت در هفته
  • پایه یازدهم :
  • پایه دوازدهم :