دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تهیه کتاب کار عملی

گروه آموزشـی امور اداری استان در راستای اجرای برنامه عملیاتی خود در نظر دارد، کتاب کار عملی از دو استاندارد مهارتی “سـرپرست دبیرخانه” و “متصـدی کاردکس و کنترل موجودی” تهیه و به دبیرخانه راهبری کشوری امور اداری مسـتقر در اسـتان خراسان شـمالی ارسال نماید. لذا شایسـته است هنرآموزان رشته مـذکور نسـبت به تهیه سؤالات عملی از اسـتانداردهای فوق الذکر، اقدام را سوالات حـداکثر تا تاریـخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ به پست الکترونیکی گروه آموزشـی امور اداری استان به نشانی edari.sbedu@gmail.com ارسال نمایند.

لازم به ذکر است تمامی آثار دریافتی از همکاران مورد تقدیر کتبی استانی قرار خواهند گرفت.

دریافت بخشنامه استانی