دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

درسنامه

مجموعه درسنامه های گردآوری شده توسط دبیرخانه کشوری امور اداری مستقر در خراسان شمالی

درسنامه استاندارد کارمند امور اداری – پایه یازدهم – ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد کارمند امور اداری – پایه یازدهم – ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد کارمند امور اداری – پایه یازدهم – ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد کارمند امور اداری – پایه دوازدهم – ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی از استان خراسان شمالی

درسنامه استاندارد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی از استان خراسان شمالی

درسنامه استاندارد تحصیل دار  – پایه دوازدهم – ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد تحصیل دار  – پایه دوازدهم – ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد مسئول کاردکس – پایه دوازدهم – ارسالی از استان خراسان شمالی

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم –  ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم –  ارسالی از خراسان شمالی

درسنامه استاندارد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی خراسان رضوی

درسنامه استاندارد مسئول سفارشات – پایه دهم – ارسالی از خراسان رضوی

درسنامه استاندارد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی از خراسان رضوی

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – ارسالی از استان یزد

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – ارسالی از استان یزد

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – ارسالی از استان یزد

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – ارسالی از استان یزد

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – ارسالی از استان یزد

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – ارسالی از استان یزد

درس نامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – استان سیستان و بلوچستان

درسنامه استاندارد سرپرست دبیرخانه – پایه دوازدهم – استان سیستان و بلوچستان

درسنامه استاندارد مسئول سفارشات – پایه دهم – استان سیستان و بلوچستان

درسنامه استاندارد مسئول سفارشات – پایه دهم – استان سیستان و بلوچستان

درس نامه استاندارد کاردکس – پایه دوازدهم – ارسالی استان کرمان

درس نامه استاندارد مسئول سفارشات – پایه دهم – ارسالی استان کرمان

درس نامه استاندارد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی استان فارس

درس نامه استاندارد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی استان فارس

درس نامه استاندراد مسئول دفتر – پایه دهم – ارسالی استان قزوین

———————————————————————————–

استاندارد  جدید مسئول سفارشات پایه دهم ارسالی از استان تهران

استاندارد  جدید مسئول سفارشات پایه دهم قسمت دوم ارسالی از تهران

درسنامه استاندارد مسئول سفارشات- فصل اول ارسالی از استان فارس

درسنامه استاندارد مسئول دفتر – فصل پنجم ارسالی از استان فارس

درسنامه استاندارد مسئول دفتر مهارت اول ارسالی از استان فارس

جزوه مهارت اول مسئول دفتر در قالب سه فصل ارسالی از استان فارس

جزوه مهارت دوم مسئول دفتر در قالب دو فصل ارسالی از استان فارس

جزوه مهارت سوم مسئول دفترانجام مکاتبات اداری و گزارش نویسی ارسالی از استان فارس