دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

معرفی کتاب متصدی کاردکس و کنترل موجودی

با احترام

کتاب متصدی کاردکس و کنترل موجودی تالیف دبیرخانه راهبری کشوری امور اداری مطابق با استاندارد آموزشی مربوطه بوده و مورد تایید می باشد. همکاران گرامی می توانند در تدریس خود از این کتاب استفاده نمایند.

دانلود