دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

تکمیل فرم اطلاعات هنرآموزان رشته امور اداری

گروه آموزشی اموراداری شاخه کاردانش سیستان بلوچستان به جهت تکمیل پایگاه داده در نظر دارد مشخصات هنرآموزان این رشته را جمع آوری و تجمیع نماید. شایسته است هنرآموزان رشته فوق مشارکت حداکثری در این فراخوان داشته باشند.
همکاران محترم برای دسترسی به فرم ثبت اطلاعات لازم است رمزینه پاسخ سریع زیر را اسکن کرده و یا از طریق لینک زیر اقدام نمایند

فرم اطلاعات هنرآموزان رشته امور اداری