دکمه «Enter» را برای در کردن این قسمت و نمایش محتوا بزنید.

قالب فرم طرح درس روزانه

بدینوسیله به اطلاع می رساند در پیوست یک نمونه قالب طرح درس روزانه در اختیار همکاران گرامی قرار داده شده تا طبق آن از استاندارد مسئول دفتر پایه دهم و استاندارد کارمند امور اداری پایه یازدهم طرح درس تهیه کرده  و به ایمیل گروههای آموزشی استان ارسال نمایند.

قالب_طرح_درس_روزانه_بر_اساس_برنامه